{{ car.car_name }} {{ car.car_price_a }} {{ car.car_price_b }} {{ car.car_price_c }}